Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

ZAKRES

Dyrektywa 2009/9/WE o urządzeniach kolei linowych PCT dotyczy urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób.

Urządzenia kolei linowych przeznaczone do przewozu osób oznaczają wszelkie urządzenia składające się z elementów składowych, które są projektowane, wytwarzane, montowane i używane w celu przewozu osób.

Takie urządzenia kolei linowych wykorzystują urządzenia nośne albo urządzenia do ciągnięcia, przy czym elementem zapewniającym zawieszenie i/lub trakcję jest lina ułożona w osi ruchu.

Urządzenia takie to:

 • koleje linowe naziemne oraz inne rodzaje urządzeń z wózkami na kołach lub zawieszonych w inny sposób, w których siła trakcyjna jest przenoszona za pomocą jednej lub kilku lin;
 • koleje linowe napowietrzne, gdzie urządzenia jezdne są unoszone i/lub przesuwane za pomocą jednej lub wielu lin nośnych; kategoria ta obejmuje koleje gondolowe i krzesełkowe;
 • wyciągi orczykowe, gdzie za pomocą odpowiedniego sprzętu użytkownicy są ciągnięci przez linę.

Dyrektywę PCT stosuje się do:

 • urządzeń wybudowanych i oddanych do eksploatacji od momentu wejścia dyrektywy PCT w życie,
 • podzespołów i elementów systemów bezpieczeństwa wprowadzonych na rynek od momentu wejścia dyrektywy PCT w życie.

Dyrektywa PCT nie obejmuje:        

 • urządzeń dźwigowych w rozumieniu dyrektywy 95/16/WE ,
 • tradycyjnych tramwajów o napędzie linowym
 • urządzeń wykorzystywanych do celów rolniczych,
 • zamocowanych na stałe bądź ruchomych urządzeń używanych w wesołych miasteczkach i parkach rozrywki, które zostały zaprojektowane do celów rekreacyjnych, a nie jako środek transportu pasażerskiego,
 • urządzeń górniczych lub zamontowanych na stałe urządzeń przemysłowych,
 • promów linowych,
 • kolei zębatych,
 • urządzeń o napędzie łańcuchowym..

WYJAŚNIENIA

1) Urządzenia – oznaczają cały system kolei linowej zainstalowany w określonym miejscu, w skład którego wchodzi infrastruktura i podzespoły przedstawione w załączniku I, przy czym infrastruktura zaprojektowana i skonstruowana specjalnie dla konkretnego zespołu urządzeń odnosi się do układu, danych systemowych oraz konstrukcji stacji, a także różnych elementów konstrukcyjnych wzdłuż osi liny, które są niezbędne dla budowy i eksploatacji całej instalacji, łącznie z fundamentami,

2) Elementy systemu bezpieczeństwa – oznaczają wszystkie podstawowe części, zespoły części oraz kompletne zespoły i podzespoły, a także każdy element będący częścią urządzeń kolei linowych, które zostały zainstalowane do celów zapewnienia bezpieczeństwa i których działanie jest brane pod uwagę przy analizie bezpieczeństwa urządzeń, a których niewłaściwe funkcjonowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zarówno użytkowników, obsługi, jak i osób trzecich,

3) Główny kontrahent – oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która zleca budowę urządzeń,

4) Gotowość eksploatacyjna – oznacza wszelkie przepisy i środki natury technicznej, które mają wpływ na projekt i jego realizację oraz są niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń,

5) Łatwość konserwacji – oznacza wszelkie przepisy i środki natury technicznej, które mają wpływ na projekt i jego realizację oraz są niezbędne dla zapewnienia właściwej konserwacji koniecznej do bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

PLIKI DO POBRANIA