W Dyrektywie Nowego Podejścia 2006/42/WE określone zostały wyroby, dla których wymagane jest przejście procedury oceny zgodności i uzyskanie znaku CE maszyny. Na mocy dyrektywy maszynowej producenci zobowiązani są do dostosowania wyrobów do zasadniczych wymagań określonych w przepisach. Wiąże się to z tworzeniem specjalistycznej dokumentacji technicznej, wystawianiem deklaracji zgodności i naniesieniem znaku CE na maszynę. Pozytywne przejście przez procedurę oceny zgodności kończy się nadaniem przez producenta znaku CE na maszynę, który to stanowi potwierdzenie zgodności z prawnymi wymaganiami. Wprowadzenie takiego wyrobu do obrotu lub użytku przez producenta świadczy, że bierze za niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

Znak CE maszyny dzięki długoletniemu doświadczeniu firmy CE-MARK jest możliwy do osiągnięcia w sposób sprawny i prosty. Zakres naszej działalności obejmuje:

 • kontrolę zgodności wyrobu
 • wsparcie w procesie oceny zgodności wyrobu
 • charakterystykę wymagań prawnych dla konkretnego wyrobu
 • wyodrębnienie zharmonizowanych norm
 • sporządzanie fachowej dokumentacji technicznej
 • pisanie instrukcji obsługi
 • poszukiwanie akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • pośrednictwo z organami nadzoru rynku
 • organizacja szkoleń i konsulting
 • powierzenie wzoru tabliczki znamionowej oraz deklaracji zgodności

Usługi oferowane przez naszą firmę skierowane są do szerokiego grona producentów, importerów oraz uprawionych przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za wyrób wprowadzony do obrotu. Nasza obszerna wiedza i bogate doświadczenie pozwolą ocenić nam poprawność wszystkich kroków poczynionych w ramach procedury nadania znaku CE maszyny.
Znak CE maszyny – oferujemy konsulting telefoniczny oraz mailowy.

ZAKRES

Dyrektywa maszynowa ma zastosowanie do:

 • Maszyn np. obrabiarki CNC
 • znak CE maszyny

 • Wyposażenia wymiennego, np. łyżka do koparki
 • znak ce maszyny

 • Elementów bezpieczeństwa np. stop awaryjny
 • znak ce

 • Osprzętu do podnoszenia np. haki, trawersy
 • CE

 • Łańcuchów, lin i pasów.
 • logo CE

 • Odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu np. wały przegubowo-teleskopowe
 • znak ce maszyny

 • Maszyn nieukończonych np. siłowniki pneumatyczne
 • znak ce maszyny

Z zakresu dyrektywy maszynowej wyłączone są:

 • zamienniki elementów bezpieczeństwa wyprodukowane przez producenta oryginalnej maszyny
 • urządzenia o specjalnych funkcjach, wykorzystywane na obszarze wesołych miasteczek oraz parków rozrywki
 • maszyny wykorzystywane do celów jądrowych, których awaria lub uszkodzenie może spowodować emisję radioaktywną
 • środki bojowe, w tym broń palna
 • poszczególne środki transportu:
  • ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach
  • pojazdy silnikowe i ich przyczepy objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep [Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2006/28/WE (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, str. 27)], z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach
  • pojazdy objęte dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. odnoszącą się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych [Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z 27.4.2005, str. 17)], z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach
  • pojazdy wyścigowe
  • środki transportu kolejowego, wodnego oraz lotniczego
 • statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach lub jednostkach.
 • maszyny wojskowe i policyjne
 • maszyny służące do celów badawczych i do doraźnego użytku w laboratoriach
 • górnicze urządzenia wyciągowe
 • maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu, w jakim jest on objęty dyrektywą Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia [Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1)]:
  • sprzęt przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych
  • sprzęt audiowizualny
  • sprzęt informatyczny
  • sprzęt biurowy
  • aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia
  • silniki elektryczne
 • Transformatory

WYJAŚNIENIA

Starając się o uzyskanie znaku CE maszyny, należy być świadomym znaczenia kluczowych dla całej procedury pojęć. Poniżej wyjaśniamy poszczególne hasła, z którymi ma się styczność ubiegając się o znak CE maszyny.

 • Maszyna to:
  • kompleksowy zbiór, wyposażony lub gotowy do wyposażenia w napęd, który nie wykorzystuje w sposób bezpośredni nakładów pracy mięśni ludzkich lub zwierzęcych, złożony z części, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, posiada konkretne zastosowanie
  • zespół określony w powyższym punkcie, jednak z pominięciem części przeznaczonych do podłączenia go do źródeł energii czy napędu
  • zespół określony w powyższym punkcie, jednak możliwy do użycia tylko w przypadku, gdy zamontowany jest na środku transportu lub znajduje się na budynku bądź innej konstrukcji
  • nieukończony zespół maszyn, które zostały ze sobą odpowiednio zestawione i działają jako zintegrowana jednostka
  • zespół połączonych elementów, wśród których minimum jeden wykonuje ruch, w wyniku jego działania możliwe jest podnoszenie ładunków, źródło mocy to bezpośrednie wykorzystanie mięśni ludzkich
 • Wyposażenie wymienne to urządzenie, które po przyłączeniu do maszyny lub ciągnika pozwala na zmianę jego funkcji lub nadanie nowych cech
 • Element bezpieczeństwa to część składowa maszyny, która:
  • spełnia funkcję bezpieczeństwa
  • została wprowadzona do obrotu niezależnie
  • uszkodzona lub działająca nieprawidłowo zagraża bezpieczeństwu użytkowników
  • nie jest niezbędna do działania maszyny lub którą można zastąpić innymi elementami
 • Osprzęt do podnoszenia to część lub wyposażenie, które nie jest bezpośrednio związane z maszyną podnoszącą, a umożliwiające podtrzymanie ładunku; znajduje się ono między ładunkiem a maszyną lub bezpośrednio na podnoszonym ładunku (np. zawiesia)
 • Łańcuchy, liny i pasy to elementy zaprojektowane i wyprodukowane w celu podnoszenia, stanowiące część maszyny lub osprzętu do podnoszenia
 • Odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu to element możliwy do oddzielenia, służący do przenoszenia mocy między maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami, połączony z nimi na pierwszym stałym łożysku
 • Maszyna nieukończona to zespół, który jeszcze nie może samodzielne służyć do konkretnego celu, z uwagi na swoją niekompletność. Maszyna nieukończona przeznaczona jest do włączenia lub połączenia z inną maszyną

PLIKI DO POBRANIA