Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

CE‑MARK to wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE. Nasza oferta pomoże Państwu w:

 • Weryfikacji zgodności wyrobu
 • Przejściu procedury oceny zgodności
 • Określeniu odpowiednich wymagań prawnych dla wyrobu
 • Doborze norm zharmonizowanych
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej
 • Znalezieniu akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • Napisaniu instrukcji obsługi
 • Przekazaniu wzoru tabliczki znamionowej i deklaracji zgodności
 • Kontakcie z organami nadzoru rynku
 • Przeprowadzeniu konsultacji i szkoleń

Nasza oferta skierowana jest do producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów. Każdy z tych podmiotów odpowiada za wyrób wprowadzony do obrotu. Jeżeli Twój wyrób znajduje się w niżej wymienionym zakresie i masz wątpliwości, czy wszystko zrobiłeś poprawnie podczas nadawania znaku CE, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZAKRES

Rozporządzenie stosuje się do następujących rodzajów przyrządów pomiarowych i ich podzespołów:

 • wodomierzy,
 • gazomierzy i przeliczników do gazomierzy,
 • liczników energii elektrycznej czynnej,
 • ciepłomierzy i następujących ich podzespołów:
  • przetworników przepływu,
  • par czujników temperatury,
  • przeliczników,
 • instalacji pomiarowych do ciągłego idynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
 • wag automatycznych:
  • dla pojedynczych ładunków,
  • porcjujących,
  • odważających,
  • przenośnikowych,
  • wagonowych,
 • taksometrów,
 • miar materialnych:
  • materialnych miar długości,
  • naczyń wyszynkowych,
 • przyrządów do pomiaru:
  • długości,
  • pola powierzchni,
  • wielu wymiarów,
 • analizatorów spalin samochodowych

– jeżeli są udostępniane na rynku lub oddane do użytku w celu dokonywania pomiarów w ochronie zdrowia i życia, w ochronie środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w ochronie praw konsumenta, przy zabezpieczaniu interesu społecznego, przy pobieraniu podatków, ceł i innych należności budżetowych oraz w handlu.

WYJAŚNIENIA

1) Analizator spalin samochodowych – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do oznaczania, przy zawartości wilgoci właściwej dla badanej próbki, ułamków objętościowych następujących składników gazów spalinowych:

 • tlenku węgla (CO)
 • ditlenku węgla (CO2)
 • tlenu (O2)
 • węglowodorów (HC)

– emitowanych przez silniki pojazdów mechanicznych o zapłonie iskrowym;

2) Błąd graniczny dopuszczalny (MPE) – należy przez to rozumieć wartości skrajne błędu określone w wymaganiach dla danego przyrządu pomiarowego;

3) Certyfikat badania typu UE – certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną;

4) Ciepłomierz – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ciepła, oddawanego przez ciecz będącą ciekłym nośnikiem ciepła w obiegu wymiany ciepła, wykonany jako przyrząd zespolony albo przyrząd składany złożony z następujących podzespołów: przetwornika przepływu, pary czujników temperatury i przelicznika lub ich zestawu;

5) Gazomierz – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru, zapamiętywania i wskazywania ilości (objętości lub masy) gazu, która przez niego przepłynęła;

6) Instalacja pomiarowa – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości (objętości lub masy) cieczy innych niż woda, składający się z licznika oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia poprawnego pomiaru lub ułatwiających przeprowadzanie czynności pomiarowych;

7) Klasa dokładności – należy przez to rozumieć klasę danego rodzaju przyrządów pomiarowych, które spełniają określone wymagania metrologiczne i których błędy zawarte są w określonych granicach; klasę dokładności oznacza się liczbą lub znakiem przyjętym umownie, nazywanym oznaczeniem klasy;

8) Licznik energii elektrycznej czynnej – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru energii elektrycznej czynnej pobieranej w obwodzie elektrycznym;

9) Miara materialna – należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do odtwarzania lub dostarczania jednej lub wielu znanych wartości danej wielkości w sposób niezmienny podczas jego stosowania;

10) Materialna miara długości – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zawierający wskazy podziałki, których odległości podane są w legalnych jednostkach miary długości;

11) Naczynie wyszynkowe – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do określania objętości cieczy sprzedawanej do bezpośredniej konsumpcji, z wyłączeniem produktów leczniczych;

12) Podzespół – należy przez to rozumieć urządzenie działające niezależnie i tworzące w połączeniu z innymi podzespołami, z którymi jest kompatybilne, przyrząd pomiarowy albo współpracujące z przyrządem pomiarowym, z którym jest kompatybilne;

13) Przelicznik do gazomierza – należy przez to rozumieć podzespół współpracujący z gazomierzem, automatycznie przeliczający ilość gazu zmierzoną w warunkach pomiarowych na ilość gazu w warunkach bazowych;

14) Przyrząd do pomiaru długości – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania długości produktów typu lina, w szczególności produktów włókienniczych, taśm, kabli, podczas ruchu posuwowego produktu mierzonego;

15) Przyrząd do pomiaru pola powierzchni – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do wyznaczania pola powierzchni produktów o nieregularnych kształtach, w szczególności skór;

16) Przyrząd do pomiaru wielu wymiarów – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do wyznaczania długości, wysokości i szerokości najmniejszego prostopadłościanu zawierającego produkt;

17) Przyrząd pomiarowym urządzenie,  układ  pomiarowy  lub  jego  elementy, przeznaczone do  wykonania  pomiarów  samodzielnie  lub  w  połączeniu  z jednym  lub  wieloma  urządzeniami  dodatkowymi;  wzorce  miary  i  materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe;

18) Sprzedaż konsumencka – należy przez to rozumieć sprzedaż, której jedną ze stron jest konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z2016 r. poz.380 i585) i przy której podstawą do ustalenia ceny jest wynik pomiaru dokonanego przyrządem pomiarowym oraz wszystkie strony umowy sprzedaży akceptują wyniki dokonanego pomiaru w miejscu i czasie jej dokonywania;

19) Taksometr – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru czasu trwania kursu pojazdu i obliczania długości przebytej drogi na podstawie sygnału dostarczanego przez nadajnik sygnału długości drogi oraz do obliczania i wyświetlania opłaty należnej za kurs na podstawie obliczonej długości drogi lub zmierzonego czasu trwania kursu;

20) Waga automatyczna – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru masy produktu bez udziału osoby obsługującej wagę, działający według założonego automatycznego cyklu określonego dla danej wagi;

21) Wartość zmiany krytycznej – należy przez to rozumieć wartość, przy której zmiana wyniku pomiaru uważana jest za niepożądaną;

22) Warunki środowiskowe – należy przez to rozumieć warunki, w których przyrząd pomiarowy może być użytkowany;

23) Warunki  znamionowe użytkowania – należy przez to rozumieć ustalone wartości wielkości mierzonej oraz wielkości wpływających, stanowiące normalne warunki pracy przyrządu pomiarowego;

24) Wielkość mierzona – należy przez to rozumieć określoną wielkość stanowiącą przedmiot pomiaru;

25) Wielkość wpływająca – należy przez to rozumieć wielkość, niebędącą wielkością mierzoną, która ma jednak wpływ na wynik pomiaru;

26) Wodomierz – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru, zapamiętywania i wskazywania objętości wody przepływającej przez przetwornik pomiarowy w warunkach pomiarowych;

27) Zaburzenie – należy przez to rozumieć wielkość wpływającą, mającą wartość zawartą w granicach określonych w odpowiednich wymaganiach, lecz poza warunkami znamionowymi użytkowania przyrządu pomiarowego; wielkość wpływająca jest zaburzeniem, jeżeli nie określono dla niej warunków znamionowych użytkowania.

PLIKI DO POBRANIA

You cannot copy content of this page