Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

ZAKRES

Dyrektywa 2014/33/UE dotycząca dźwigów LIFTS ma zastosowanie do dźwigów stale obsługujących budynki i konstrukcje przewidzianych do transportu:

 • osób;
 • osób i towarów;
 • wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna, to znaczy, jeżeli osoba może wejść na nią bez trudności, i wyposażona w urządzenia sterujące umieszczone wewnątrz podstawy ładunkowej lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz podstawy ładunkowej.

Dyrektywa LIFTS ma również zastosowanie do elementów bezpieczeństwa do dźwigów wymienionych w załączniku III używanych w dźwigach, o których mowa powyżej.

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA DO DŹWIGÓW

 • Urządzenia zamykające drzwi przystankowe.
 • Urządzenia zapobiegające spadkom, o których mowa w pkt 3.2 załącznika I, które zapobiegają swobodnemu spadkowi kabiny lub jej niekontrolowanemu ruchowi.
 • Ograniczniki prędkości.
 • Zderzaki z akumulacją energii:
  • z charakterystyką nieliniową; lub
  • z tłumieniem ruchu powrotnego.
 • Zderzaki rozpraszające energię
 • Elementy bezpieczeństwa w siłownikach hydraulicznych układów napędowych w przypadku gdy spełniają one rolę urządzeń zapobiegających spadkom
 • Elektryczne elementy bezpieczeństwa w postaci obwodów bezpieczeństwa, zawierających elektroniczne części składowe.

Dyrektywa LIFTS nie obejmuje:        

 • urządzeń podnoszących, których prędkość nie jest większa niż 0,15 m/s;
 • dźwigów budowlanych;
 • urządzeń transportu linowego, w tym kolejek linowych;
 • dźwigów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do zastosowań wojskowych lub policyjnych;
 • urządzeń podnoszących, z których można prowadzić prace;
 • górniczych urządzeń wyciągowych;
 • urządzeń podnoszących przeznaczonych do podnoszenia artystów podczas występów artystycznych;
 • urządzeń podnoszących stanowiących wyposażenie środków transportu;
 • urządzeń podnoszących połączonych z maszynami i służących wyłącznie do dostępu do miejsc pracy, w tym punktów konserwacyjnych i kontrolnych maszyny;
 • kolei zębatych;
 • schodów i chodników ruchomych.

WYJAŚNIENIA

1) Dźwig – oznacza urządzenie podnoszące obsługujące określone poziomy, wyposażone w podstawę ładunkową poruszającą się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, lub urządzenie podnoszące poruszające się po określonym torze, nawet nieporuszające się wzdłuż sztywnych prowadnic;

2) Podstawa ładunkowa – oznacza część dźwigu, w której umieszcza się ludzi lub towary w celu ich podnoszenia lub opuszczania;

3) Wzorzec dźwigu – oznacza dźwig reprezentatywny, którego dokumentacja techniczna ukazuje sposób, w jaki będą spełniane zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku I w dźwigach, które odpowiadają wzorcowi dźwigu określonemu przez parametry obiektywne i które zawierają identyczne elementy bezpieczeństwa do dźwigów;

4) Udostępnienie na rynku – oznacza każde dostarczenie elementu bezpieczeństwa do dźwigów do celów dystrybucji lub używania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

5) Wprowadzanie do obrotu – oznacza:

 • pierwsze udostępnienie elementu bezpieczeństwa do dźwigów na rynku, lub
 • dostarczenie dźwigu do użytku na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

6) Instalator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bierze odpowiedzialność za projekt, wykonanie, zainstalowanie oraz wprowadzenie do obrotu dźwigu;

7) Producent – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza element bezpieczeństwa do dźwigów lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie elementu bezpieczeństwa do dźwigów i oferuje go pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

8) Upoważniony przedstawiciel – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, posiadającą pisemne pełnomocnictwo od instalatora lub producenta do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań;

9) Importer – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza do obrotu w Unii elementy bezpieczeństwa do dźwigów z państwa trzeciego;

10) Dystrybutor – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia elementy bezpieczeństwa do dźwigów na rynku;

11) Podmioty gospodarcze – oznaczają instalatora, producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora;

12) Specyfikacja techniczna – oznacza dokument określający wymagania techniczne, które musi spełnić dźwig lub element bezpieczeństwa do dźwigów;

13) Norma zharmonizowana – oznacza normę zharmonizowaną w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

14) Akredytacja – oznacza akredytację w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

15) Krajowa jednostka akredytująca – oznacza krajową jednostkę akredytującą w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

16) Ocena zgodności – oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione zasadnicze wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące dźwigu lub elementu bezpieczeństwa do dźwigów, zawarte w niniejszej dyrektywie;

17) Jednostka oceniająca zgodność – oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, testy, certyfikację i inspekcję;

18) Odzyskanie – w odniesieniu do dźwigu oznacza każdy środek mający na celu doprowadzenie do demontażu i bezpiecznego składowania dźwigu, a w odniesieniu do elementu bezpieczeństwa do dźwigów każdy środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu elementu bezpieczeństwa do dźwigów, który już został udostępniony instalatorowi lub użytkownikowi końcowemu;

19) Wycofanie z obrotu – oznacza każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku elementu bezpieczeństwa do dźwigów w łańcuchu dostaw;

20) Unijne prawodawstwo harmonizacyjne – oznacza każdy akt prawny Unii harmonizujący warunki wprowadzania produktów do obrotu;

21) Oznakowanie CE – oznacza oznakowanie, poprzez które instalator lub producent wskazuje, że dźwig lub element bezpieczeństwa do dźwigów spełnia mające zastosowanie wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym umieszczanie tego oznakowania.

PLIKI DO POBRANIA