Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

CE‑MARK to wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE. Nasza oferta pomoże Państwu w:

 • Weryfikacji zgodności wyrobu
 • Przejściu procedury oceny zgodności
 • Określeniu odpowiednich wymagań prawnych dla wyrobu
 • Doborze norm zharmonizowanych
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej
 • Znalezieniu akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • Napisaniu instrukcji obsługi
 • Przekazaniu wzoru tabliczki znamionowej i deklaracji zgodności
 • Kontakcie z organami nadzoru rynku
 • Przeprowadzeniu konsultacji i szkoleń

Nasza oferta skierowana jest do producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów. Każdy z tych podmiotów odpowiada za wyrób wprowadzony do obrotu. Jeżeli Twój wyrób znajduje się w niżej wymienionym zakresie i masz wątpliwości, czy wszystko zrobiłeś poprawnie podczas nadawania znaku CE, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZAKRES

Dyrektywa niskonapięciowa ma zastosowanie do każdego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów miedzy 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz miedzy 75 V a 1 500 V prądu stałego. Przykładami takich urządzeń są:

Oprawy oświetleniowe

Żarówki

Płyty indukcyjne

Z zakresu dyrektywy niskonapięciowej wyłączone są:        

 • Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych.
 • Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym.
 • Części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych.
 • Liczniki energii elektrycznej.
 • Wtyczki i gniazda do użytku domowego.
 • Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem.
 • Urządzenia wywołujące zakłócenia radioelektryczne.
 • Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skald których wchodzą państwa członkowskie.

PLIKI DO POBRANIA

 • Tekst dyrektywy – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0035