ATEX, ATEX USER, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) – w ostatnich latach, kwestie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego stały się niezwykle ważne ze względu na wybuchy które miały miejsce na terenie zakładów przemysłowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach pracy, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę 2014/34/UE (ATEX Producer) oraz 1999/92/WE (ATEX User), które regulują kwestie związane z bezpieczeństwem urządzeń i systemów związanych z zagrożeniem wybuchem.

DZPW, ATEX

Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX

Dyrektywa 2014/34/UE to unijny akt prawny, który reguluje wymogi dotyczące bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. W ramach dyrektywy, wyroby te muszą spełniać określone normy i posiadać wymagane certyfikaty, a także podlegać odpowiedniej ocenie zgodności.

Dyrektywa 1999/92/WE – ATEX USER

Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX User) to także unijny akt określający wymagania nie dla urządzeń i systemów ochronnych, lecz samego stanowiska pracy.

Powyższe dyrektywy zostały wprowadzony te teren Polski miedzy innymi za pomocą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku roku w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Rozporządzenie to określa między innymi wymagania dla użytkowników (pracodawców) w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego –np. zapewnienia opracowania DZPW-Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) jest niezbędnym elementem oceny zagrożenia wybuchem w Polsce. DZPW jest dokumentem, który opisuje szczegółowo środki ochrony stosowane w celu zapobieżenia wybuchom oraz minimalizacji skutków wybuchu w przypadku jego wystąpienia. Dokument ten musi zostać opracowany przed oddanie instalacji/maszyny/stanowiska pracy do użytkowania i musi zawierać informacje na temat wszystkich zagrożeń, które mogą pojawić się w związku z użytkowaniem danego urządzenia.

DZPW musi być dostępny dla pracowników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne użytkowanie danego urządzenia. Dokument ten musi być również aktualizowany w przypadku zmian w eksploatacji urządzenia lub gdy pojawiają się nowe zagrożenia. Należy zwrócić uwagę także na to, że dokument może zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

W Polsce DZPW jest wymagany dla urządzeń związanych z zagrożeniem wybuchem, takich jak urządzenia elektryczne, mechaniczne lub pneumatyczne, jak również dla całych systemów, takich jak instalacje gazowe, olejowe lub chemiczne.

POLSKIE PRZEPISY A Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

Przepisy polskie nakładają na producentów lub użytkowników urządzeń związanych z zagrożeniem wybuchem obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem przed wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji. DZPW jest integralną częścią tego procesu i musi zostać opracowany przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

W przypadku braku DZPW lub niespełnienia wymogów dotyczących dokumentacji związanej z oceną zagrożenia wybuchem, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) mogą nałożyć kary finansowe na producentów lub użytkowników urządzeń związanych z zagrożeniem wybuchem. Dodatkowo w razie kontroli Państwowej Straży Pożarnej jest to podstawa do wydania negatywnej opinii na temat użytkowania instalacji lub maszyny.

PODSUMOWANIE – ATEX, ATEX USER, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)

Podsumowując, Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest niezbędnym elementem oceny zagrożenia wybuchem w Polsce i stanowi ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy związanych z zagrożeniem wybuchem. Producentom i użytkownikom urządzeń związanych z zagrożeniem wybuchem zaleca się, aby dokładnie przestrzegali wymogów dotyczących DZPW oraz innych dokumentów związanych z oceną zagrożenia wybuchem w celu minimalizacji ryzyka wybuchu i zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

W razie pytań lub potrzeby pomocy w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page