Dyrektywy nowego podejścia nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu lub do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE. Jest to jeden z etapów procesu oceny zgodności, który kończy się nadanie znaku CE na wyrób. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. W chwili podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa.

Deklaracja zgodności CE

Jak długo powinno się przechowywać deklarację zgodności?

Deklaracja zgodności musi być przechowywana przez okres 10 lat od daty wprowadzenie wyrobu na rynek. Dla niektórych wyrobów okres ten może się zmienić. Za przechowanie odpowiedzialny jest producent lub upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę w UE. Dla wyrobów importowanych odpowiedzialność ta spoczywa na importerze.

Jeżeli produkt podlega pod kilka dyrektyw nowego podejścia, to producent lub upoważniony przedstawiciel wystawia jedną deklarację zgodności.  Deklaracje zgodności muszą być udostępnione na żądanie organów nadzoru rynku. Dla wyrobów tj.:

 • maszyny,
 • urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
 • przyrządy pomiarowe,
 • rekreacyjne jednostki pływające,
 • dźwigi,
 • systemy kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych
 • elementy Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym

jest obowiązek przekazywania deklaracji zgodności razem z wyrobem.

Jakie informacje musi posiadać deklaracja zgodności?

Wzór deklaracji zgodności zawarty jest w Załączniku III do Decyzji nr 768/2008/UE lub w odpowiednich unijnych przepisach harmonizacyjnych. Podczas wystawiania deklaracji zgodności pomocna może być norma EN ISO 17050-1, która dotyczy ogólnych wymagań podczas jej wystawiania.

Deklaracja zgodności powinna zawierać co najmniej:

 1. Numer identyfikujący wyrób.
 2. Nazwę i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 3. Oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
 4. Dane identyfikacyjne produktu umożliwiające jego identyfikowalność.
 5. Wszystkie zawarte unijne przepisy harmonizacyjne, które produkt musi spełniać.
 6. Nazwa oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności.
 7. Wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane, jeśli to stosowne.
 8. Data i miejsce wydania deklaracji oraz podpis i stanowisko upoważnionej osoby.

Należy pamiętać, że dla danego wyrobu w przepisach prawnych mogą być dodatkowe wymagania dotyczące zawartości deklaracji zgodności.

Kto wydaje deklaracje zgodności?

Deklaracja zgodności CE to dokument, który może wydać wyłącznie producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Przedstawicielem producenta może być importer lub dystrybutor produktu, który opatruje go własnym logiem. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w deklaracji spoczywa na podpisującym go podmiocie. Producent nie tylko wydaje, ale i przechowuje deklarację na terenie UE. Ważne jest rozróżnienie deklaracji zgodności od certyfikatu zgodności lub innych dokumentów pochodzących z jednostek certyfikujących i badawczych. Nie są one tożsame z deklaracją zgodności producenta i nie stanowią podstawy do wydania znaku CE.

Gdzie wydawana jest deklaracja zgodności?

Nie istnieje żadna instytucja lub organ, w którym wydaje się deklarację zgodności. Ważne jest nie tyle gdzie, ile kto ją wydaje. Najczęściej producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel wydaje ją w siedzibie swojej firmy lub sporządza w biurze doradcy.

Kategorie: Oznaczenie CE.

You cannot copy content of this page