Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Na pracodawców nałożony jest obowiązek dostosowania do minimalnych wymagań „starych maszyn” do 1 stycznia 2006 r.

maszyny_stare

Pracodawca dostosowując maszyny i inne urządzenia techniczne do minimalnych wymagań musi zapewnić bezpieczne i higieniczny warunki pracy. Pracownik przede wszystkim nie może być narażony na urazy, substancje niebezpieczne, porażenie prądem, drgania mechaniczne, promieniowanie, nadmierny hałas i inne niebezpieczne działania. Należy też wziąć pod uwagę zasady ergonomii. W przypadku, kiedy pracownik jest narażony na zagrożenia pracodawca ma w obowiązku wyposażyć maszyny i inne urządzenia techniczne w odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Wymagania techniczne zawarte są w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników. Wymagania te odnoszą się do:

• elementów sterowniczych;
• ostrzeżeń przed uruchomieniem maszyny;
• układów sterowania;
• uruchamiania;
• zatrzymywania normalnego;
• zatrzymywania awaryjnego;
• ochrony przed zagrożeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami i emisją
• gazu, oparów, płynu lub pyłu;
• stateczności;
• ochrony przed zagrożeniami będącymi następstwem oderwania lub rozpadnięcia się części maszyn;
• ochrony przed elementami ruchomymi;
• oświetlenia miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji maszyn;
• zabezpieczenia przed oparzeniami i odmrożeniami;
• urządzeń ostrzegawczych – znaków i sygnałów bezpieczeństwa;
• stosowania maszyn zgodnie z przeznaczeniem;
• bezpieczeństwa przy konserwacji maszyn;
• odłączania od zasilania;
• bezpiecznego dostępu do różnych miejsc maszyny w związku z jej użytkowaniem;
• ochrony przed pożarem i wybuchem;
• ochrony przed zagrożeniami prądem elektrycznym.

Mając na uwadze złożoność zagadnień technicznych dostosowujących maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań, pracodawca powinien przyjąć następujący tok postępowania:
maszyny_stare_2

Podsumowując, dostosowanie starych maszyn do wymagań minimalnych wymaga:
• zmodyfikowania maszyn w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania;
• zweryfikowania i zmodyfikowania dokumentacji (DTR);
• przeszkolenia osób użytkujących maszyny;
• przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego maszyny.

Należy zaznaczyć, że „stare maszyny” nie oznacza się znakiem CE oraz nie wystawia się deklaracji zgodności (chyba, że była przeprowadzona głęboka modernizacja, ale wtedy maszyną należy dostosować do wymagań zasadniczych). Nie jest także wymagana zmiana na maszynie danych producenta na dane podmiotu dostosowującego do minimalnych wymagań.

Tagi: , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.