Akredytacja – jest to poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wszystkie wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz – jeżeli ma to zastosowanie – wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone w odpowiednich systemach sektorowych niezbędne do realizacji określonych czynności związanych z oceną zgodności wyrobu;