Ocena ryzyka – jest to całkowity proces składający się na analizę ryzyka i jej ewaluację;