CE-MARK

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw. Posiada ona wiele szczegółowych wymagań dotyczących maszyn. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie przez producenta oryginalnej instrukcji obsługi wraz z każdym egzemplarzem maszyny. Każda instrukcja obsługi powinna mieć m.in. informacje na temat konserwacji, montażu, transportu oraz hałasu.

Jednym z wymagań dyrektywy jest, że instrukcja obsługi musi być sporządzona w języku, w którym jest używana. Jeżeli taka instrukcja nie istnieje w wymaganym języku, to producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dostarczyć tłumaczenie takiej instrukcji z podpisem: „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”. Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje bezpieczeństwa występujące na maszynie muszą być w języku zrozumiałym dla operatorów.

Często zadawane są pytania odnośnie formy instrukcji – czy instrukcja musi być w formie papierowej, czy elektronicznej? Dyrektywa MD nie mówi o formie, w jakiej producent ma przekazać instrukcję użytkownikowi. Tak więc każda forma przekazania instrukcji obsługi jest prawidłowa, jednak przyjęło się, że producent przekazuje ją w formie papierowej. W przypadku dodawania nowych informacji do instrukcji, producent musi poinformować o tym użytkownika, wtedy może to odbyć się drogą elektroniczną.

Instrukcja obsługi musi posiadać co najmniej te informacje, które wymaga dyrektywa maszynowa. Wymagań odnośnie punktów instrukcji zawarte są w załączniku I do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Informacje muszą być w pełni zrozumiałe dla użytkownika. Nie może być tak, że osoba czytająca instrukcje np. montażu maszyny może narazić się na niebezpieczeństwo, ponieważ nie zrozumiała instrukcji montażu maszyny. Dobrze jest w takim wypadku dodawać rysunki, schematy i zdjęcia w celu łatwiejszego zobrazowania wykonywanej czynności.

Napisanie instrukcji obsługi jest bardzo ważnym elementem procesu oceny zgodności. Producent musi zawrzeć w niej wszelkie informacje bezpieczeństwa. Jeżeli producentowi nie udało się wyeliminować wszystkich zagrożeń podczas projektowania maszyny, to musi o tym poinformować użytkownika. Informacje mówiące o tym, czego użytkownik nie może robić podczas użytkowania maszyny może w przyszłości zaoszczędzić producentowi nieprzyjemności, jeżeli dojdzie do wypadku na danej maszynie.

 

 

 

Categories: Artykuły specjalistyczne.