Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? Deklaracje zgodności (często błędnie nazywane certyfikatem CE) są dokumentami, które potwierdzają zgodność produktu z wymaganiami dyrektyw i norm. Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa, zdrowia oraz w niektórych przypadkach środowiska i energii. Deklaracja zgodności jest wymagana dla wielu rodzajów produktów, w tym dla produktów elektrycznych, środków ochrony indywidualnej, zabawek, wyrobów medycznych, wyrobów budowlanych, maszyn i urządzeń.

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE?

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? – obowiązki producenta

Za proces certyfikacji CE danego produktu odpowiada producent lub jego upoważniony przedstawiciel. To producent musi przeprowadzić ocenę zgodności produktu z wymaganiami dyrektyw nowego podejścia, dobrać odpowiednie normy, stworzyć dokumentację oraz przeprowadzić badania produktu w celu potwierdzenia jego zgodności.

W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie badań w zewnętrznej jednostce certyfikującej (jednostka notyfikowana), która potwierdzi zgodność wyrobu z dyrektywami i wyda, np. certyfikat badania typu. Do tego mogą być konieczne wcześniejsze badania w jednostce akredytowanej, z której zostanie wystawiony certyfikat CE (certificate of conformity – certyfikat zgodności). Jednak w większości przypadków producent może wydać deklarację zgodności i nanieść oznaczenie CE bez konieczności badań w jednostce akredytowanej i/lub notyfikowanej.

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? – obowiązki upoważnionego przedstawiciela

Producent ma możliwość powołania upoważnionego przedstawiciela, który w zależności od dobranej procedury oceny zgodności i dyrektywy może przeprowadzić takie czynności jak:

  • Naniesienie oznakowania CE na produkty oraz jeżeli ma to zastosowanie, numery jednostki notyfikowanej;
  • Opracowanie deklaracji zgodności oraz jej podpisanie;

Pełnomocnictwo przekazane przez producenta powinno obejmować swoim zakresem co najmniej:

  • Zgromadzenie i przechowywanie deklaracji zgodności oraz dokumentacji wyrobu do dyspozycji odpowiednich organów nadzoru rynku – również współpraca z nimi na żądanie;
  • Współpraca z organami nadzoru rynku – udzielanie wszelakich potrzebnych informacji;
  • Podejmowanie działań przekazanych prze organy nadzoru rynku w celu usuwania niezgodności.

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? – Importerzy i dystrybutorzy

Każdy z podmiotów gospodarczych ma swoje zadania do wykonywania podczas wprowadzania wyrobów do obrotu i ich dystrybuowania. Przed wprowadzeniem wyrobu na rynek, importerzy i dystrybutorzy muszą upewnić się, że produkt posiada deklarację zgodności (wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela), etykietę z oznaczeniem CE i jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami dyrektyw oraz norm.

Jeśli wyrób nie spełnia wymagań, to odpowiedzialność za wypadki lub szkody wynikające z normalnego użytkowania ponosi producent. Jednak warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku, gdy producent posiada siedzibę poza Unią Europejską, odpowiedzialność za wypadki lub szkody w całości ponosi importer.

Kto odpowiada za uzyskanie certyfikatu CE? – Podsumowanie

Nadanie oznaczenia CE i wystawienie deklaracji zgodności jest obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dla importerów dobrą praktyką jest uzyskanie certyfikatu CE z jednostki badawczej oraz test reportu. Pozwala to na częściowe upewnienie się, że deklaracja zgodności wystawiona przez producenta ma pokrycie i wyrób będzie spełniał odpowiednie wymagania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.