Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – Wymagania dla maszyn – Znak CE

TEMAT SZKOLENIA: Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Znak CE dla maszyn i urządzeń – procedury oceny zgodności, dokumentacja maszyn, deklaracja zgodności, ocena ryzyka. PROGRAM SZKOLENIA Czas trwania: 9:00 – 15.30 Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa Maszyna – wyjaśnienie definicji Wymagania zasadnicze z dyrektywą maszynową 2006/42/WE Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową 2006/42/WE – wymagania szczegółowe, dobór norm, zasady […]

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE – Wymagania dla sprzętu elektrycznego

TEMAT SZKOLENIA: Wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, elektromagnetycznej 2014/30/UE, o substancjach niebezpiecznych 2011/65/UE. Znak CE dla urządzeń elektrycznych – procedury oceny zgodności, dokumentacja urządzenia, deklaracja zgodności, etykiety. PROGRAM SZKOLENIA Czas trwania: 9:00 – 15.30 Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa Zakres stosowania dyrektyw Wymagania zasadnicze z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, elektromagnetyczną 2014/30/UE, o substancjach niebezpiecznych 2011/65/UE Normy zharmonizowane z […]

Rozporządzenie 2016/425 – Wymagania dla środków ochrony indywidualnej

TEMAT SZKOLENIA: Wymagania rozporządzenia 2016/425 o środkach ochrony indywidulanej (89/686/EWG). Znak CE dla środków ochrony osobistej – procedury oceny zgodności, dokumentacja ŚOI, deklaracja zgodności, etykiety. PROGRAM SZKOLENIA Czas trwania: 9:00 – 15.30 Europejska koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa Środek ochrony indywidualnej – wyjaśnienie definicji Wymagania zasadnicze z rozporządzenia 2016/425 Normy zharmonizowane z rozporządzeniem 2016/425 – wymagania szczegółowe, […]

Dyrektywa 2006/42/WE (MD) – Maszyny

W Dyrektywie Nowego Podejścia 2006/42/WE określone zostały wyroby, dla których wymagane jest przejście procedury oceny zgodności i uzyskanie znaku CE maszyny. Na mocy dyrektywy maszynowej producenci zobowiązani są do dostosowania wyrobów do zasadniczych wymagań określonych w przepisach. Wiąże się to z tworzeniem specjalistycznej dokumentacji technicznej, wystawianiem deklaracji zgodności i naniesieniem znaku CE na maszynę. Pozytywne […]

Oznaczenia CE

Nasza firma specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE na różnego typu wyroby. Pomagamy przejść przez cały proces oceny zgodności, który kończy się nadaniem znaku CE. Nasza usługa obejmuje wyroby, które objęte są zakresem dyrektyw W razie pytań prosimy o kontakt.

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez […]

Weryfikacja zgodności wyrobu

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy z dokumentacją techniczną i unijnym prawodawstwem pozwoli na bezproblemową weryfikację zgodności wyrobu z przepisami UE. Oferta obejmuje: Weryfikacja wymaganej dokumentacji technicznej Sprawdzenie wyrobu pod względem stopnia spełnienia wymagań zasadniczych Przeprowadzenie ocen ryzyka dla wyrobu Weryfikacja zgodności językowej dokumentacji i informacji zawartych na wyrobie Stworzenie raportu z weryfikacji W razie […]

Pisanie instrukcji obsługi

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE każda maszyna wprowadzana do obrotu lub użytku musi posiadać w tzw. „Oryginalną instrukcję obsługi”. Nasza oferta obejmuje tworzenie instrukcji obsługi od podstaw zgodnie z wymaganiami prawnymi. Także wyroby nie będące maszynami muszą posiadać instrukcję bezpiecznego użytkowania w której producent musi zawrzeć informacje o prawidłowym i  bezpiecznym używaniu wyrobu. Również dostosowujemy […]

Dokumentacja techniczna

Na zespół składa się także z inżynierów, którzy mogą dla Państwa stworzyć lub odtworzyć rysunki techniczne, schematy elektryczne oraz pozostałe wymagane dokumenty. Producent ma obwiązek przechowywać w dokumentacji rysunki i schematy swojego wyrobu. Zakres prac: schematy instalacji elektrycznych schematy instalacji hydraulicznych schematy mechaniczne rysunki wykonawcze części i zespołów inne dokumenty (obliczenia, przeprowadzanie prób certyfikujących, raporty […]