Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Na pracodawców nałożony jest obowiązek dostosowania do minimalnych wymagań „starych maszyn” do 1 stycznia 2006 r.

Firma CE-MARK oferuje Państwu

• Audyt dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
• Ocena stopnia spełnienia wymagań minimalnych przez maszynę
• Doradztwo w zakresie usuwania niezgodności wykrytych podczas audytu
• Stworzenie raportu z audytu
• Pomoc w dobraniu odpowiednich środków bezpieczeństwa
• Sporządzanie rysunków technicznych

W razie pytań prosimy o kontakt.

Kto odpowiada za dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa

Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn

Maszyny stare – przed 01.05.2004r.

  • Wymagania minimalne
  • Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE
  • Pracodawca

Maszyny nowe – po 01.05.2004r.

  • Wymagania zasadnicze
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • Producent

Pracodawca dostosowując maszyny i inne urządzenia techniczne do minimalnych wymagań musi zapewnić bezpieczne i higieniczny warunki pracy. Pracownik przede wszystkim nie może być narażony na urazy, substancje niebezpieczne, porażenie prądem, drgania mechaniczne, promieniowanie, nadmierny hałas i inne niebezpieczne działania. Należy też wziąć pod uwagę zasady ergonomii. W przypadku, kiedy pracownik jest narażony na zagrożenia pracodawca ma w obowiązku wyposażyć maszyny i inne urządzenia techniczne w odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Wymagania techniczne zawarte są w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników. Wymagania te odnoszą się do:

• elementów sterowniczych;
• ostrzeżeń przed uruchomieniem maszyny;
• układów sterowania;
• uruchamiania;
• zatrzymywania normalnego;
• zatrzymywania awaryjnego;
• ochrony przed zagrożeniami powodowanymi wyrzucanymi przedmiotami i emisją
• gazu, oparów, płynu lub pyłu;
• stateczności;
• ochrony przed zagrożeniami będącymi następstwem oderwania lub rozpadnięcia się części maszyn;
• ochrony przed elementami ruchomymi;
• oświetlenia miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji maszyn;
• zabezpieczenia przed oparzeniami i odmrożeniami;
• urządzeń ostrzegawczych – znaków i sygnałów bezpieczeństwa;
• stosowania maszyn zgodnie z przeznaczeniem;
• bezpieczeństwa przy konserwacji maszyn;
• odłączania od zasilania;
• bezpiecznego dostępu do różnych miejsc maszyny w związku z jej użytkowaniem;
• ochrony przed pożarem i wybuchem;
• ochrony przed zagrożeniami prądem elektrycznym.

Mając na uwadze złożoność zagadnień technicznych dostosowujących maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań, pracodawca powinien przyjąć następujący tok postępowania:

Zebranie zespołu specjalistów składających się m.in z mechanika, elektryka, chemika, specjalisty BHP. Zespół ten ma dokonać oceny maszyny pod względem spełnienia wymagań. Pracowadca może też skorzystać z usług jednostek zewnętrznych.
Dokonanie oceny maszyny pod wzdględem spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu i jeżeli ma to zastosowanie, z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Wyszczególnienie niezgodności oraz zalecanych działań przystosowawczych.
Fizyczne dostosowanie maszyny do wcześniej wykazanych działań przystosowawczych.
Stworzenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zgodność z minimalnymi wymaganiami.

Podsumowując, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań wymaga:
• zmodyfikowania maszyn w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania;
• zweryfikowania i zmodyfikowania dokumentacji (DTR);
• przeszkolenia osób użytkujących maszyny;
• przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego maszyny.

Należy zaznaczyć, że „stare maszyny” nie oznacza się znakiem CE oraz nie wystawia się deklaracji zgodności (chyba, że była przeprowadzona głęboka modernizacja, ale wtedy maszyną należy dostosować do wymagań zasadniczych). Nie jest także wymagana zmiana na maszynie danych producenta na dane podmiotu dostosowującego do minimalnych wymagań.

Dlaczego praca z użyciem maszyn wymaga zabezpieczenia?

Według danych GUS w Polsce wypadkom przy obsłudze maszyn ulega rocznie ponad 7 tysięcy poszkodowanych. 150 z nich to wypadki o ciężkich skutkach zdrowotnych, a ponad 20 z nich to zdarzenia śmiertelne. Statystyki te są niepokojące, gdyż jedną z głównych przyczyn wypadków jest brak dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, aby skrupulatnie sprawdzać stan wykorzystywanych w miejscu pracy maszyn, a audyt ten zlecać profesjonalistom.

You cannot copy content of this page