CE-MARK

Eksport towarów i usług do Chin

Chiny to jeden z krajów należących do Światowej Organizacji Handlu /WTO. Do organizacji tej przystąpił w 2004 roku – od tego czasu polityka importowa tego państwa uległa znacznej liberalizacji. Eksport do Chin stał się zdecydowanie prostszy i rozwojowy. Stawki taryfowe Polska także jest krajem członkowskim WTO, dzięki czemu zyskała status najwyższego uprzywilejowania. W związku z […]

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań

Maszyny zakupione przed dniem 1 stycznia 2003 r. muszą spełniać co najmniej minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 2009/104/WE, zwanej „dyrektywą narzędziową”. W Polsce dyrektywa ta wdrożona jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez […]

Instrukcja obsługi dla maszyn zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE jest jedną z najbardziej restrykcyjnych dyrektyw. Posiada ona wiele szczegółowych wymagań dotyczących maszyn. Jednym z takich wymagań jest dostarczenie przez producenta oryginalnej instrukcji obsługi wraz z każdym egzemplarzem maszyny. Każda instrukcja obsługi powinna mieć m.in. informacje na temat konserwacji, montażu, transportu oraz hałasu. Jednym z wymagań dyrektywy jest, że instrukcja obsługi musi […]

Import towarów a znak CE.

Wielu przedsiębiorców coraz częściej sięga po towary spoza Unii Europejskiej. Import takich towarów często wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań prawnych. Większość sprowadzanych przez nas  wyrobów podlega pod Dyrektywy Nowego Podejścia, a co za tym idzie, muszą posiadać oznaczenie CE. Poniżej przedstawimy obowiązki importera i odpowiemy na często zadawane pytania, tj. kto wystawia deklarację zgodności […]

Wymagania dla sprzętu elektrycznego

Każdy z nas codziennie używa wiele różnych urządzeń elektrycznych. Rano gotujemy wodę w czajniku elektrycznym, podczas pracy używamy laptopa, a wieczorem oglądamy telewizję. Każdy z tych sprzętów elektrycznych codziennego użytku musi spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa. Producent przed wprowadzeniem do obrotu zazwyczaj musi spełnić wymagania dyrektywy LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE i RoHS 2 2011/65/UE. Dyrektywa  niskonapięciowa […]

Zakres i wymagania dyrektywy 2011/65/UE RoHS 2

Dyrektywy 2011/65/UE, zwana dyrektywą RoHS 2 określa zasady ograniczania stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dyrektywy RoHS 2 została wdrożona do polskiego prawa przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. RoHS 2 ma zastosowanie do […]

Oznaczenie CE na maszynach. Wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn, dalej zwana dyrektywą maszynową (MD) została wprowadzona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Wymagania w niej zawartą są obowiązkowe dla wszystkich maszyn wchodzących w jej zakres i producent wprowadzając maszyną do obrotu lub użytku musi zapewnić zgodność maszyny z […]

Deklaracja zgodności

Dyrektywy nowego podejścia nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu lub do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE. Jest to jeden z etapów procesu oceny zgodności, który kończy się nadanie znaku CE na wyrób. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent […]