Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

CE‑MARK to wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE. Nasza oferta pomoże Państwu w:

 • Weryfikacji zgodności wyrobu
 • Przejściu procedury oceny zgodności
 • Określeniu odpowiednich wymagań prawnych dla wyrobu
 • Doborze norm zharmonizowanych
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej
 • Znalezieniu akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • Napisaniu instrukcji obsługi
 • Przekazaniu wzoru tabliczki znamionowej i deklaracji zgodności
 • Kontakcie z organami nadzoru rynku
 • Przeprowadzeniu konsultacji i szkoleń

Nasza oferta skierowana jest do producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów. Każdy z tych podmiotów odpowiada za wyrób wprowadzony do obrotu. Jeżeli Twój wyrób znajduje się w niżej wymienionym zakresie i masz wątpliwości, czy wszystko zrobiłeś poprawnie podczas nadawania znaku CE, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZAKRES

Dyrektywę 2013/53/UE o rekreacyjnych jednostkach pływających RCD stosuje się do wyrobów tj.:

 • rekreacyjne jednostki pływające i częściowo ukończone rekreacyjne jednostki pływające;
 • skutery wodne i częściowo ukończone skutery wodne;
 • elementy składowe wymienione w załączniku II do dyrektywy, gdy wprowadza się je do obrotu w Unii oddzielnie, zwane dalej „elementami składowymi”;
 • silniki napędowe instalowane lub przeznaczone specjalnie do zainstalowania na lub w jednostkach pływających;
 • silniki napędowe instalowane na lub w jednostkach pływających, które zostały poddane gruntownej modyfikacji silnika;
 • jednostki pływające, które zostały poddane gruntownej przeróbce jednostki.

Z zakresu dyrektywy RCD wyłączone są:        

 • jeżeli chodzi o wymagania dotyczące projektu i budowy, określone w załączniku I część A:
  • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, włączając w to regatowe łodzie wiosłowe oraz treningowe łodzie wiosłowe, oznaczone jako takie przez producenta;
  • kanadyjki i kajaki zaprojektowane do napędzania wyłącznie siłą ludzkich mięśni, gondole i rowery wodne;
  • deski surfingowe zaprojektowane wyłącznie do tego, by były napędzane przez wiatr i sterowane przez osobę stojącą lub osoby stojące;
  • deski surfingowe;
  • oryginalne historyczne jednostki pływające i ich poszczególne repliki zaprojektowane przed 1950 r., zbudowane głównie z oryginalnych materiałów i oznaczone jako takie przez producenta;
  • doświadczalne jednostki pływające, pod warunkiem że nie są one wprowadzane do obrotu w Unii;
  • jednostki pływające zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one następnie wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku;
  • jednostki pływające specjalnie przeznaczone do obsadzenia załogą i do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, nie naruszając ust. 3, niezależnie od liczby pasażerów;
  • łodzie podwodne;
  • poduszkowce;
  • wodoloty;
  • jednostki pływające z napędem parowym o spalaniu zewnętrznym, w których za opał służy węgiel, koks, drewno, olej lub gaz;
  • pojazdy ziemnowodne, tj. pojazdy silnikowe, mające koła lub gąsienicowe, które mogą poruszać się zarówno na wodzie, jak i na lądzie;
 • jeżeli chodzi o wymagania dotyczące emisji spalin, określone w załączniku I część B:
  • silniki napędowe instalowane lub przeznaczone specjalnie do zainstalowania w następujących wyrobach:
   • jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do wyścigów, oznaczone jako takie przez producenta,
   • doświadczalne jednostki pływające, o ile nie są one wprowadzane do obrotu w Unii,
   • jednostki pływające specjalnie przeznaczone do obsadzenia załogą i do przewożenia pasażerów w celach zarobkowych, nie naruszając ust. 3, niezależnie od liczby pasażerów,
   • łodzie podwodne,
   • poduszkowce,
   • wodoloty,
   • pojazdy ziemnowodne, tj. pojazdy silnikowe, mające koła lub gąsienicowe, które mogą poruszać się zarówno na wodzie, jak i na lądzie;
  • oryginały i poszczególne repliki historycznych silników napędowych, opartych na projekcie sprzed 1950 r., nieprodukowanych seryjnie i zainstalowanych na jednostkach pływających;
  • silniki napędowe zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one później wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku;
 • jeżeli chodzi o wymagania dotyczące emisji hałasu, określone w załączniku I część C:
  • wszystkie jednostki pływające, o których mowa w lit. b);
  • jednostki pływające zbudowane na własny użytek, pod warunkiem że nie są one następnie wprowadzane do obrotu w Unii w okresie pięciu lat od momentu oddania jednostki pływającej do użytku.

WYJAŚNIENIA

1) Jednostka pływająca – oznacza rekreacyjną jednostkę pływającą lub skuter wodny;

2) Rekreacyjna jednostka pływająca – oznacza dowolnego rodzaju jednostkę pływającą, z wyłączeniem skuterów wodnych, przeznaczoną do celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, niezależnie od środków napędu;

3) Skuter wodny – oznacza jednostkę pływającą przeznaczoną do celów sportowych i rekreacyjnych, o długości kadłuba poniżej 4 m z silnikiem napędowym, której podstawowym źródłem napędu jest pędnik strugowodny i która jest zaprojektowana do obsługi przez osobę lub osoby siedzące, stojące lub klęczące na kadłubie, a nie wewnątrz kadłuba;

4) Jednostka pływająca zbudowana na własny użytek – oznacza jednostkę pływającą zbudowaną głównie przez jej przyszłego użytkownika na własny użytek;

5) Silnik napędowy – oznacza dowolny silnik o spalaniu wewnętrznym, z zapłonem iskrowym lub samoczynnym, stosowany bezpośrednio lub pośrednio do napędzania;

6) Gruntowna modyfikacja silnika – oznacza modyfikację silnika napędowego, która potencjalnie może powodować przekroczenie przez silnik granicznych wartości emisji określonych w załączniku I część B lub zwiększa moc znamionową silnika o więcej niż 15 %;

7) Gruntowna przeróbka jednostki – oznacza przeróbkę jednostki pływającej, która prowadzi do zmiany środków napędu jednostki pływającej, wiąże się z gruntowną modyfikacją silnika lub zmienia jednostkę pływającą w takim stopniu, że może nie spełniać obowiązujących zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i wymagań środowiskowych określonych w niniejszej dyrektywie;

8) Środki napędu – oznaczają sposób napędzania jednostki pływającej;

9) Rodzina silników – oznacza grupę silników wytwarzanych przez producenta, które ze względu na ich konstrukcję mają podobne właściwości pod względem emisji spalin lub hałasu;

10) Długość kadłuba – oznacza długość kadłuba mierzoną zgodnie z normą zharmonizowaną;

11) Udostępnienie na rynku – oznacza każde dostarczenie wyrobu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

12) Wprowadzenie do obrotu – oznacza udostępnienie wyrobu po raz pierwszy na rynku unijnym;

13) Oddanie do użytku – oznacza pierwsze użycie wyrobu objętego niniejszą dyrektywą w Unii przez jego użytkownika końcowego;

14) Producent – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza wyrób lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie wyrobu i oferuje ten wyrób pod własną nazwą lub znakiem towarowym;

15) Upoważniony przedstawiciel – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, której producent udzielił pisemnego pełnomocnictwa do działania w jego imieniu w odniesieniu do określonych zadań;

16) Importer – oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób z państwa trzeciego do obrotu w Unii;

17) Prywatny importer – oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która przywozi w ramach niehandlowej działalności wyrób z państwa trzeciego do Unii z zamiarem jego oddania do użytku do własnych celów;

18) Dystrybutor – oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób na rynku;

19) Podmiot gospodarczy – oznacza producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera i dystrybutora;

20) Norma zharmonizowana – oznacza normę zharmonizowaną zgodnie z definicją w art. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

21) Akredytacja – oznacza akredytację zgodnie z definicją w art. 2 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

22) Krajowa jednostka akredytująca – oznacza krajową jednostkę akredytującą zgodnie z definicją w art. 2 pkt 11 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

23) Ocena zgodności – oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione wymagania niniejszej dyrektywy odnoszące się do wyrobu;

24) Jednostka oceniająca zgodność – oznacza jednostkę, która wykonuje czynności z zakresu oceny zgodności, w tym wzorcowanie, badanie, certyfikację i inspekcję;

25) Odzyskanie wyrobu – oznacza środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu wyrobu, który już został udostępniony użytkownikowi końcowemu;

26) Wycofanie z obrotu – oznacza środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu w danym łańcuchu dostaw;

27) Nadzór rynku – oznacza czynności wykonywane i środki podejmowane przez organy publiczne mające zapewnić, by wyroby spełniały obowiązujące wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani żadnych innych aspektów ochrony interesu publicznego;

28) Oznakowanie CE – oznacza oznakowanie, za pomocą którego producent wskazuje, że wyrób spełnia obowiązujące wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym umieszczenie tego oznakowania;

29) Unijne prawodawstwo harmonizacyjne – oznacza wszelkie unijne prawodawstwo harmonizujące warunki obrotu wyrobami.

PLIKI DO POBRANIA