Rozporządzenie 305/2011 określa, które wyroby budowlane wymagają oznakowania znakiem CE, a które znakiem budowlanym B. Znak CE i znak budowlany B na wyroby budowalne jest możliwy do uzyskania po odpowiednim dostosowaniu ich do zasadniczych wymagań, określonych w Rozporządzeniu oraz po stworzeniu specjalistycznej dokumentacji technicznej. Po tym następuje wystawienie deklaracji właściwości użytkownych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych i naniesienie na wyrób znaku CE lub znaku budowlanego B, który jednoznacznie potwierdza zgodność z przepisami. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za wyrób budowlany, który wprowadza do obrotu lub do użytku. Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

OFERTA

Nasza firma CE‑MARK posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE na wyroby budowlane. Fachowo pomożemy Państwu w:

 • analizie zgodności wyrobu budowlanego z obowiązującymi przepisami
 • pozytywnym przejściu przez procedurę oceny zgodności i uzyskaniu znaku CE na wyroby budowlane
 • określeniu wymagań prawnych stawianych wyrobom budowlanym
 • doborze norm zharmonizowanych
 • opracowaniu wymaganej dokumentacji technicznej
 • znalezieniu jednostek podejmujących specjalistyczne badania, które wymagane są dla uzyskania znaku CE na wyroby budowlane
 • pisaniu instrukcji obsługi wyrobów
 • przekazaniu wzoru znaku CE
 • mediacji z organami nadzoru rynku
 • organizacji profesjonalnych konsultacji i szkoleń

Powyższą ofertę kierujemy zarówno do producentów, przedstawicieli posiadających stosowne uprawnienia, jak również do importerów. Są to podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za wyroby budowalne wprowadzone do obrotu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości dotyczące procedur nadawania znaku CE na wyroby budowlane, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Poniżej podajemy zakres wyrobów budowlanych, dla których warto skonsultować z nami procedurę nadania na nie znaku CE.

ZAKRES

Wyrób budowlany to każdy fabrykat lub zestaw fabrykatów wytworzonych i wprowadzonych na rynek w celu umieszczenia ich w budowlach lub ich częściach. Ich właściwości mają bezpośredni wpływ na właściwości użytkowe obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 wyróżnia 2 rodzaje wyrobów budowlanych:

 • wyroby budowlane podlegające oznakowaniu znakiem CE
 • wyroby budowlane podlegające znakowaniu znakiem budowlanym B

Znak CE na wyroby budowlane nadaje się wtedy, gdy:

 • wydano normę zharmonizowaną na dany wyrób budowlany
 • wydano europejską ocenę techniczną

Wyroby budowlane znakuje się znakiem budowlanym B, gdy:

 • wyrób nie objęty żadną normą zharmonizowaną
 • wyrób spełnia polską normę budowlaną
 • wyrób wymaga krajowej oceny technicznej

 

WYJAŚNIENIA

Aby uzyskać znak CE na wyroby budowlane, należy rozumieć znaczenie podstawowych pojęć. Poniżej przytaczamy definicje terminów dotyczących procedury nadawania znaku CE na wyroby budowlane.
Obiekt budowlany – określa wszystkie budynki i budowle

Polska Norma – to inaczej Polska Norma Wyrobu, która nie posiada statusu normy wycofanej

Krajowa specyfikacja techniczna – należy przez to rozumieć Polską Normę lub krajową ocenę techniczną;

Zakładowa kontrola produkcji – jest to udokumentowana, stała, wewnętrzna kontrola produkcji w jednostce produkcyjnej, dokonywana na bazie odpowiednich specyfikacji technicznych obowiązujących na terenie kraju

Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych – jest to dokument wydany przez jednostkę certyfikującą, niezbędny do sporządzenia krajowej deklaracji

PLIKI DO POBRANIA