Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

OFERTA

CE‑MARK to wieloletnie doświadczenie w pomocy podczas nadawania znaku CE. Nasza oferta pomoże Państwu w:

 • Weryfikacji zgodności wyrobu
 • Przejściu procedury oceny zgodności
 • Określeniu odpowiednich wymagań prawnych dla wyrobu
 • Doborze norm zharmonizowanych
 • Przygotowaniu dokumentacji technicznej
 • Znalezieniu akredytowanych i notyfikowanych jednostek badawczych
 • Napisaniu instrukcji obsługi
 • Przekazaniu wzoru tabliczki znamionowej i deklaracji zgodności
 • Kontakcie z organami nadzoru rynku
 • Przeprowadzeniu konsultacji i szkoleń

Nasza oferta skierowana jest do producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów. Każdy z tych podmiotów odpowiada za wyrób wprowadzony do obrotu. Jeżeli Twój wyrób znajduje się w niżej wymienionym zakresie i masz wątpliwości, czy wszystko zrobiłeś poprawnie podczas nadawania znaku CE, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

ZAKRES

Dyrektywa 89/686/EWG  o środkach ochrony indywidualnej PPE odwołuje się do środków ochrony indywidualnej, a więc do różnego rodzaju wyrobów chroniących użytkowników przed urazami mechanicznymi części ciała. Przykładami takich wyrobów są:

 • Maski antysmogowe

 • Rękawice ochronne

 • Gogle i kaski dla narciarzy

Z zakresu dyrektywy PPE wyłączone są:        

 • ŚOI ujęte w innych dyrektywach podjętych w tym samym celu co niniejsza dyrektywa i dotyczących wprowadzania na rynek towarów, ich swobodnego przepływu i bezpieczeństwa,
 • Grupy ŚOI wymienionych w wykazie wyłączonych produktów w Załączniku I.

Załącznik I:

 • Środki ochrony indywidualnej zaprojektowanie i wykonane specjalnie na użytek sił zbrojnych lub w celu utrzymania porządku publicznego (hełmy, tarcze itp.),
 • Środki ochrony indywidualnej zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów samoobrony (pojemniki aerozolowe, osobista broń odstraszająca itp.),
 • Środki ochrony indywidualnej powszechnego użytku, zapewniające ochronę przed:
  • niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nakrycia głowy, odzież sezonowa, obuwie, parasole itp.),
  • wilgocią i wodą (rękawice do zmywania naczyń itp.),
  • ciepłem (rękawice itp.),
 • Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony i ratowania osób na statkach lub w samolotach, które nie są przeznaczone do stałego noszenia.

WYJAŚNIENIA

Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) –  oznacza każde urządzenie lub przyrząd przewidziany do noszenia bądź trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa. Takimi wyrobami mogą być:

 • kaski ochronne
 • rękawice ochronne
 • odzież ochronna
 • obuwie ochronne
 • środki ochrony słuchu
 • maski ochronne
 • inne środki nie wymienione powyżej, chroniące użytkownika przed czynnikami zewnętrznymi.

Środki Ochrony Indywidualnej obejmują również:

 • Zespół składający się z kilku urządzeń lub przyrządów, które zostały ze sobą nierozerwalnie połączone przez producenta celem ochrony człowieka przed jednym lub wieloma potencjalnymi jednoczesnymi zagrożeniami.
 • Urządzenie lub przyrząd, połączone rozłącznie lub nierozłącznie z nieochronnym środkiem wyposażenia indywidualnego noszonym lub tez trzymanym przez osobę w celu wykonywania określonych czynności.
 • Wymienne składniki SOI, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania i używane wyłącznie do takich środków.

PLIKI DO POBRANIA