Wyroby wchodzące w niżej wymieniony zakres Dyrektywy Nowego Podejścia muszą przejść przez cały proces oceny zgodności i zostać oznakowane znakiem CE. W związku z tym należy dostosować wyrób do wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach, stworzyć dokumentację techniczną, wystawić deklarację zgodności i nanieść na wyrób znak CE potwierdzający zgodność z odpowiednimi przepisami. Producent wprowadzając wyrób do obrotu lub użytku bierze ze niego pełną odpowiedzialność.

Zakres:

Dyrektywa niskonapięciowa ma zastosowanie do każdego sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów miedzy 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz miedzy 75 V a 1 500 V prądu stałego.

Z zakresu dyrektywy niskonapięciowej wyłączone są:        

  • Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferach wybuchowych.
  • Sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym.
  • Części elektryczne dźwigów pasażerskich i towarowych.
  • Liczniki energii elektrycznej.
  • Wtyczki i gniazda do użytku domowego.
  • Urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem.
  • Urządzenia wywołujące zakłócenia radioelektryczne.
  • Specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skald których wchodzą państwa członkowskie.

Pliki do pobrania:

  • Tekst dyrektywy – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0035
Kategorie: Dyrektywy.