Krok 8 – Sporządzenie deklaracji zgodności

Każdy wyrób podlagający dyrektywom nowego podejścia musi mieć deklarację zgodności. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel podpisując deklarację poświadcza, że jego wyrób jest zgodny z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami. Deklaracja zgodności oraz dokumentacja techniczna powinna być przechowywana przez 10 lat. W zależności od dyrektywy okres ten może się zmienić. Niektóre dyrektywy przewidują dostarczanie deklaracje zgodności wraz z […]

Krok 5 – Przeprowadzenie analizy zagrożeń

W większości przypadków podstawowym celem producenta jest zaprojektowanie wyrobu możliwie tanio i efektywnie. Jednak podczas projektowania nie można zapominać o bardzo ważnej kwestii – bezpieczeństwie użytkownika. Każdy producent musi dokonać analizy ryzyka, która ma na celu określenie mających zastosowanie wymagań zasadniczych do danego wyrobu. Nie każda dyrektywa przewiduje udokumentowanie analizy ryzyka, jednak producent powinien stworzyć […]

Krok 4 – Określenie aktualnych norm zharmonizowanych

Występują dwa rodzaje wymagań – wymagania zasadnicze i szczegółowe. Pierwsze z nich to wymagania znajdują się w dyrektywach nowego podejścia i muszą one być spełnione przez wyroby. Natomiast wymaganiem szczegółowym będzie już każde inne wymaganie niż wymaganie zasadnicze, czyli też normy zharmonizowane. Nie są one obowiązkowe, ale pomagają producentowi w spełnieniu wymagań zasadniczych. Dużą zaletą […]

Krok 3 – Dobór procedury oceny zgodności

Zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu na rynek Unii Europejskiej musi przejść procedurę oceny zgodności przewidzianą przez dyrektywę pod którą podlega wyrób. Wybrana procedura ma na celu ocenę zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy. Procedury przewidziane w danych dyrektywach są bardzo podobne, ponieważ opierają się na ośmiu modułach – od A do H. Praktycznie każda […]

Deklaracja zgodności CE

Jak wystawić deklarację zgodności?

Dyrektywy nowego podejścia nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu lub do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE. Jest to jeden z etapów procesu oceny zgodności, który kończy się nadanie znaku CE na wyrób. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent […]

You cannot copy content of this page