Znak CE to symbol zgodności produktu z obowiązującymi normami i wymogami Unii Europejskiej, który jest nie tylko dokumentem potrzebnym do wprowadzenia asortymentu na rynek europejski, ale także znakiem zaufania dla konsumentów.

Wiele przedsiębiorstw stoi przed dylematem: czy można samemu nadać znak CE swoim produktom? Odpowiedź brzmi: „tak”, ale proces ten wymaga dokładnego zrozumienia i spełnienia określonych wymogów.

W artykule wyjaśniamy, jak samodzielnie przeprowadzić proces certyfikacji CE – przy uwzględnieniu zarówno możliwości, jak i wyzwań, które się z tym wiążą.

Co to jest znak CE?

Znak CE, który można przetłumaczyć jako „European Conformity” (Zgodność europejska), wskazuje na to, że produkt spełnia wszystkie obowiązujące wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Znak ten musi być widoczny na wielu typach produktów przed ich wprowadzeniem na rynek europejski – od zabawek, przez urządzenia elektryczne, maszyny, aż po sprzęt medyczny.

Proces nadania CE – krok po kroku

Znak CE może być nadany wyłącznie przez producenta produktu lub przez firmę działającą na jego upoważnienie. Zarówno importerzy, jak i dystrybutorzy nie mają uprawnienia do nadawania tego oznaczenia ani do wydawania deklaracji zgodności. Mimo to producent ma możliwość samodzielnego oznakowania swoich wyrobów znakiem CE pod warunkiem spełnienia wszelkich europejskich wytycznych dotyczących jego produktu.

Jednak w niektórych przypadkach wymagany będzie udział jednostki notyfikowanej, czyli podmiotu zewnętrznego. Są to np. środki ochrony indywidualnej, wyroby medyczne, niektóre maszyny, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia pomiarowe i inne podlegające pod moduły oceny zgodności wymagające jednostki notyfikowanej. To, czy podlegamy pod jednostkę notyfikowaną podczas certyfikacji CE jest określone w dyrektywach i/lub rozporządzeniach, pod które podlega certyfikowany wyrób.

Nadanie znaku CE rozpoczyna się od dokładnej oceny zgodności produktu z odpowiednimi dyrektywami i normami UE. Ten proces można podzielić na kilka kluczowych etapów:

  1. Dobranie aktów prawnych: Określenie, które dyrektywy i normy są zastosowane w odniesieniu do produktu.
  2. Ocena ryzyka: Przeprowadzenie niezbędnych testów, aby udowodnić zgodność z wymogami.
  3. Dokumentacja techniczna: Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, w tym opisu procesu produkcji, projektów oraz wyników testów.
  4. Deklaracja zgodności / deklaracja właściwości użytkowych lub innych dokument potwierdzający zgodność, wymagany przez dany akt prawny: Wydanie dokumentu potwierdzającego, że produkt spełnia wszystkie wymagane normy i dyrektywy.

Wymogi nadania CE – co musisz wiedzieć?

Samodzielne nadawanie znaku CE wymaga nie tylko dokładnej znajomości odpowiednich przepisów, ale również przygotowania i utrzymania szczegółowej dokumentacji produktu. Ważne jest, aby zrozumieć, że odpowiedzialność za zgodność produktu z normami spoczywa wyłącznie na producencie. Dokumentacja techniczna musi być dostępna na żądanie organów nadzoru rynku nawet do 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek.

Samodzielna certyfikacja CE – zalety i wyzwania

Decyzja o samodzielnej certyfikacji CE niesie za sobą szereg korzyści, w tym kontrolę nad procesem certyfikacji, oszczędność czasu i potencjalne obniżenie kosztów. Jednakże proces ten wymaga również dogłębnej wiedzy o obowiązujących przepisach i może stanowić wyzwanie, szczególnie dla nowych lub małych przedsiębiorstw. . Część badań możemy nie być w stanie zrobić sami, np. potwierdzając spełnienia dyrektyw 2014/30/UE (EMC) i 2014/35/UE. Wtedy z pomocą udajemy się do jednostki badawczej, która posiada odpowiednią aparaturę badawczą oraz wiedzę. Wyniki badań i pomiarów są nieodzowną częścią certyfikacji CE produktów.

Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

Aby ułatwić proces samodzielnej certyfikacji CE, warto:

  • Dokładnie zapoznać się z odpowiednimi dyrektywami, rozporządzeniami i normami UE.
  • Przeprowadzić wewnętrzny audyt produktu (ocenę ryzyka), aby ocenić jego zgodność.
  • Utrzymywać dokładną i aktualną dokumentację techniczną.
  • Rozważyć współpracę z ekspertami lub specjalistycznymi agencjami, które mogą pomóc w zrozumieniu wymogów i przeprowadzeniu procesu certyfikacji.

Samodzielne nadawanie znaku CE – podsumowanie

Samodzielne nadanie znaku CE jest zadaniem wymagającym, ale jak najbardziej możliwym do realizacji przez przedsiębiorców, którzy są gotowi poświęcić czas i zasoby na dokładne zrozumienie i spełnienie obowiązujących wymogów.

Podejmując wyzwanie samodzielnej certyfikacji, firmy mogą nie tylko przyspieszyć proces wprowadzania produktów na rynek, ale także zbudować solidną podstawę wiedzy o zgodności produktów, co jest nieocenione w dynamicznie zmieniającym się środowisku regulacyjnym

Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page