Chiny to jeden z krajów należących do Światowej Organizacji Handlu /WTO. Do organizacji tej przystąpił w 2004 roku – od tego czasu polityka importowa tego państwa uległa znacznej liberalizacji. Eksport do Chin stał się zdecydowanie prostszy i rozwojowy.

Stawki taryfowe

Polska także jest krajem członkowskim WTO, dzięki czemu zyskała status najwyższego uprzywilejowania. W związku z tym przy eksporcie do Chin obowiązują stawki należące do kategorii „most-favoured nation”. Poza tym pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Strefy Handlu Zagranicznego pozwalają na eksport do Chin z wykorzystaniem dodatkowych ulg i zwolnień z opłat celnych, a nawet umożliwiają całkowite zwolnienie z opłat celnych w przypadku, gdy chińskie organy uznają importowane wyroby za szczególnie istotne w rozwoju własnej gospodarki.

Wartość celna

Wartość celna zwana jest inaczej ceną CIF towaru. W jej skład wchodzą: cena kontraktowa, koszt opakowania, ubezpieczenia i prowizja sprzedającego oraz Frachtu. Realizując eksport do Chin należy liczyć się z oceną wartości celnej dokonywanej przez chińskich celników, którzy wykorzystują do tego celu bazę danych, wzorującą się na cenach międzynarodowych i krajowych danych wyrobów. Zazwyczaj akceptowana jest cena określona przez chińskich importerów. Kategoryzację produktów wykonuje się za pomocą 10 cyfrowego kodu HS.

Podatki

Eksport do Chin oprócz opłacenia stawek celnych przez importerów, wiąże się także z poniesieniem opłat podatku VAT. Podatek pobierany jest na granicy i wylicza się go na bazie wartości eksportowanych wyrobów. Stawka podatku VAT wynosi standardowo 17%. Odstępstwem od tej reguły są towary pierwszej potrzeby: żywność czy paliwo, dla których stawka podatku została pomniejszona do 13%. Ponadto, jeszcze większa ulga dotyczy małych firm, których obroty nie przekraczają 1mln RMB – stawka podatku VAT wynosi dla nich od 4% do 6%.

Prawa do prowadzenia handlu zagranicznego i dystrybucji

Eksport do Chin jest nierzadko procesem skomplikowanym. Państwo to stosuje różne ograniczenia prawne wobec prowadzenia handlu zagranicznego. Zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Chinach muszą zostać zarejestrowane w Ministerstwie Handlu lub jego agendzie pod groźbą nie rozpoczęcia czynności celnych. Mają one prawo do dystrybucji tylko towarów produkowanych przez siebie w Chinach. Inne towary można rozprowadzać jedynie z pomocą lokalnego agenta.

Normy jakościowe

Organem odpowiedzialnym za weryfikację standardów jakościowych w Chinach jest State General Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine. W 2003 roku wszedł w życie system obowiązkowej certyfikacji „China Compulsory Certification” znany także pod nazwą „CCC”, który objął swym zasięgiem 132 kategorie produktowe. Pieczę nad poprawnym funkcjonowaniem systemu CCC sprawuje Cerification and Accreditation Administration of China. Eksport do Chin wiąże się z uzyskaniem dla produktu (jeśli ten kwalifikuje się w jednej ze 132 kategorii) znaku CCC. Oznakowanie te określa jakość i bezpieczeństwo eksportowanego produktu. Zatem żaden produkt z listy CCC nie może zostać przywieziony do Chin, jeśli nie przeszedł przez procedurę nadania znaku CCC. Proces ten, związany z badaniami i certyfikacją, trwa w Chinach ok. 3 miesiące, a jego koszt szacuje się na 5.000 do 15.000 dolarów.

Dokumentacja związana z eksportem do Chin

Chiński importer ma obowiązek skompletować wszystkie niezbędne do kontroli celnej dokumenty. W skład dokumentacji wchodzą najczęściej: morski list przewozowy (konosament), faktura, lista załadowcza, deklaracja celna, polisa ubezpieczeniowa oraz inne dokumenty specjalne: licencja importowa czy certyfikat AQSIQ.

Odprawa tymczasowa

Eksport do Chin mający cel reprezentacyjny na targach czy wystawach nie jest objęty opłatami celnymi, jeżeli produkty zostaną wywiezione z kraju w okresie 3 miesięcy. Organizator targów ma obowiązek zgłoszenia nadejścia eksponatów oraz aktywnego uczestnictwa w procedurze celnej. Eksponaty objęte są odprawą tymczasową. Jeśli zostaną sprzedane po zakończeniu tragów czy wystawy, chiński urząd celny nałoży na nie odpowiednie cło.

Eksport do Chin komponentów i materiałów

Eksport komponentów, materiałów, opakowań oraz części zamiennych, które zostaną wykorzystane przez firmę zagraniczną w Chinach w celu wyprodukowania nowych wyrobów, przeznaczonych na eksport w ciągu roku od daty importu, są zwolnione z opłat celnych i VAT-u. Przedsiębiorstwa zagraniczne mają możliwość wystąpienia o wydłużenie tego okresu nawet do 2 lat. Ponadto firmy zagraniczne mają możliwość założenia magazynu wolnocłowego na terenie swojej siedziby. W magazynie wolnocłowym można przechowywać towary znajdujące się w tranzycie, a także komponenty niezbędne do napraw gwarancyjnych importowanych towarów.

Zasady oznakowania towarów

Towary pochodzące z eksportu do Chin, które podlegają obowiązkowej certyfikacji, muszą zostać zaopatrzone w specjalne naklejki. Wyroby eksportowane do Chin powinny być odpowiednio oznaczone i opisane w języku chińskim. Artykułu spożywcze pochodzące z eksportu muszą posiadać na opakowaniu/etykiecie informacje zawierające: nazwę produkty, kraj pochodzenia, nazwę lokalnego dystrybutora oraz jego adres, skład produktu, nazwę wytwórcy, datę produkcji oraz datę przydatności do spożycia.

Towary, których eksport do Chin jest zabroniony

Organy władz chińskich określiły listę towarów, dla których eksport jest zakazany. Należą do nich przede wszystkim: amunicja i broń, materiały wybuchowe, sfałszowane pieniądze i sfingowane papiery wartościowe, materiały graficzne, które władze uznają za szkodliwe dla polityki, kultury czy interesów Chin, trucizny, lekarstwa, które nie są dopuszczone do oficjalnej dystrybucji, chore zwierzęta i rośliny oraz produkty pochodzące z terenów dotkniętych chorobami. Eksport do Chin zabroniony jest także w przypadku niektórych środków spożywczych, zawierających określone barwniki i składniki, które Ministerstwo zdrowia uznało za szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Ponadto Ministerstwo Handlu Chin opracowało katalog wyrobów, których nie można eksportować do Chin ze względu na dążenia do osiągnięcia większego zaangażowania lokalnego rynku w dziedzinach wysokich technologii oraz produkcji towarów o wysokiej wartości dodanej. W katalogu tym mieszczą się m.in. odzież używana, odpadki radioaktywne, samochody pochodzące z rynku wtórnego, materiał siewny, nawozy sztuczne, dodatki do pasz i antybiotyki używane w hodowli. Katalog Ministerstwa Handlu wymienia również następujące grupy produktów, których eksport do Chin jest ograniczany. Są to m.in. surowce do wyrobu plastików i wyrobów z polyestru, komponenty do wyrobu włókien sztucznych, bawełna, przędza bawełniana, ubrania z bawełny oraz wybrane wyroby stalowe.

Pełna lista ograniczeń dotycząca eksportu do Chin dostępna jest na stronie Chińskiej Administracji Celnej:
https://www.customs.gov.cn

Kategorie: Artykuły specjalistyczne.

You cannot copy content of this page