Po pierwsze znak CE może nadać wyłącznie producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Nadanie znaku CE i wystawienie deklaracji zgodności to zadanie wyłącznie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Deklarację zgodności i znaku CE nie może wydać jednostka notyfikowana czy laboratorium.
Ocenę zgodności można przeprowadzić na różne sposoby i niektóre może prowadzić sam producent lub jego upoważniony przedstawiciel, a w innych musi brać jednostka notyfikowana lub laboratorium akredytowane. Aby nadać oznaczenie CE, trzeba spełnić szereg wymagań zawartych w dyrektywach.

You cannot copy content of this page