Oddanie do użytku – dotyczy wyrobu niewprowadzonego do obrotu, użytego zgodnie z przeznaczeniem po raz pierwszy przez konsumenta na terytorium Wspólnoty Europejskiej