Ile kosztuje certyfikacja CE maszyny rolniczej, jak długo trwa cały proces, czy potrzebne są jednostki badawcze w całej procedurze? Na to i inne często zadawane pytania postaramy się odpowiedzieć w artykule. W Polsce produkowanych jest co raz więcej maszyn rolniczych, od prostych maszyn sadowniczych po kombajny do zbioru roślin sadowniczych. Podczas projektowania i produkcji takich urządzeń trzeba zwrócić uwagę na wymagania prawne zawarte w dyrektywach nowego podejścia, a przede wszystkim dyrektywie maszynowej 2006/42 WE. Certyfikacja CE maszyn rolniczych jest obowiązkowa dla każdego producenta i bez nadania znaku CE nie można wprowadzić wyrobu do obrotu. Co w takim razie musi zrobić producent maszyn rolniczych?


DOBÓR AKTÓW PRAWNYCH

Pierwszym krokiem w nadaniu oznaczenie CE identyfikacja wymagań prawnych, pod jakie podlega dana maszyna. Oprócz dyrektywy maszynowej mogą mieć zastosowanie jeszcze inne, tj.: dyrektywa elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE, dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE, dyrektywa o substancjach niebezpiecznych RoHS 2 2011/65/UE i wiele innych. Wszystko zależy od zastosowania i parametrów pracy wyrobu. Powinno się przenalizować zakres dyrektyw i stwierdzić, pod które się podlega. Następnie do każdej dyrektywy powinno się przyporządkować polski akt prawnych, która wdraża daną dyrektywę do polskiego prawodawstwa.

W certyfikacji CE bardzo ważny jest dobór odpowiednich norm, które mają zastosowanie do wyrobu. W tym celu powinniśmy wejść na wykaz norm zharmonizowanych przedstawiony na stronie PKN-u. Samych norm dotyczących maszyn jest w przybliżeniu 900. Znając zwyczajową nazwę swojego wyrobu szukamy danej normy, a następnie w jej zakresie sprawdzamy czy wchodzimy w jej zakres. Jeżeli jesteśmy pewni, że norma nas obejmuje to należy ją zakupić. Korzystanie z norm nie jest obowiązkowe podczas nadawania znaku CE na maszyny, jednak bardzo ułatwia przejście całego procesu. Przykładem normy zharmonizowanej z dyrektywą maszynową dla danego typu wyrobu, w tym wypadku łuparek klinowych, jest norma PN-EN 609-1:2017-02 Maszyny rolnicze i leśne — Bezpieczeństwo łuparek do drewna — Część 1: Łuparki klinowe.

KOSZT CERTYFIKACJI CE

Wielu producentów może to zaskoczyć, ale cały proces nadania oznaczenia CE może nic nie kosztować. Spowodowane jest to tym, że w większości przypadków nie jest potrzebny udział jednostek zewnętrznych w procesie oceny zgodności. Jednak, jeżeli już policzymy sobie ilość godzin spędzonych nad weryfikacją aktów prawnych, tworzeniu dokumentacji technicznej, przeprowadzaniu odpowiednich testów, pisaniu instrukcji obsługi to ilość zliczonych roboczogodzin będzie bardzo duża. Pierwszym kosztem może być zakup normy zharmonizowanych, których cena oscyluje w przedziale 100zł – 250zł. W całym procesie certyfikacji CE producentowi mogą pomóc jednostki doradcze, które go odciążą, ale oczywiście wiąże się to z poniesieniem kosztów. Firmy doradcze pomogą w dobrze aktów prawnych, stworzeniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez dyrektywy, pomocy w przeprowadzeniu oceny ryzyka, napisaniu instrukcji obsługi, stworzeniu wzoru deklaracji zgodności i tabliczki znamionowej ze znakiem CE. Należy zaznaczyć, że i tak producent na końcu sam podpisuje deklarację zgodności i bierze na siebie odpowiedzialność za maszynę/wyrób.

W niektórych przypadkach potrzebny jest udział tzw. strony trzeciej – jednostki notyfikowanej, wtedy cena za certyfikację zazwyczaj zaczyna się od ok 15000 – 20000 zł. Proces oceny zgodności ze stroną trzecią dotyczy tylko szczególnie niebezpiecznych maszyn, które wyszczególnione są w załączniku do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

CZAS POTRZEBNY NA NADANIE OZNAKOWANIA CE

Wszystko zależy, jaką dokumentację producent już posiada i czy wyrób od początku był projektowany zgodnie z wymaganiami. Często producenci zaczynają procedurę nadania znaku CE w czasie, jak maszyna jest już fizycznie zbudowana. Niestety jest to błąd mogący wydłużyć cały proces certyfikacji. Jeżeli okaże się, że po zbudowaniu maszyny nie spełniamy wymagań, to trzeba będzie ją na nowo przerabiać w celu dostosowania do wymagań dyrektyw i norm. Dlatego dobrze jest już na etapie projektowania przeprowadzić ocenę ryzyka maszyny i stosować odpowiednie normy zharmonizowane. Czas potrzebny na przeprowadzenia oceny zgodności, czyli przejścia całej ścieżki nadania znaku CE waha się w przedziale od miesiąca do nawet roku.

KORZYŚCI Z NADANIA ZNAKU CE

Myślę, że jednym z największych plusów nadania znaku CE jest możliwość sprzedaży maszyn na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. We wszystkich krajach będących w EOG istnieją takie same wymagania prawne dotyczące nadania znaku CE na maszyny, w związku z tym produkując maszynę w Polsce, możemy ją sprzedawać w Niemczech, Francji, Słowacji, Litwie, itp.

W razie pytań dotyczących procesu nadania znaku CE i certyfikacji zapraszamy do kontaktu.

Certyfikacja CE

Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Artykuły specjalistyczne.